Приморье поддержало Всероссийскую акцию по профилактике ВИЧ-инфекции, otvprim.ru, 05.12.2017

    http://otvprim.ru/health/primorskij-kraj_05.12.2017_58798_primorje-podderzhalo-vserossijskuju-aktsiju-po-profilaktike-vich-infektsii.html